หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014051500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122362ภาวดีอานนท์ชรัณ+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014051500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62115062ภาวดีอานนท์Marita 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015071500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63103921อานนท์ประเสริฐวศณ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015071551601+ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 161105121อานนท์ประเสริฐจรูญ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015043061101+การถ่ายภาพเบื้องต้น62128551ณัฐศรัณย์อานนท์อุมาพร* 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015042500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63105121ณัฐศรัณย์อานนท์ณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015041563509cญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม 161105121อานนท์พัณณิตาKitahara 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015041561120cภาษาญี่ปุ่น 561105121อานนท์พัณณิตาJun 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015051573305ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน63127982อานนท์วิภาวดีวีระชาติ