หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043091500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63127211ธีรพงศ์อัญชัญปิยวรรณ+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0043091552209ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางสังคม63127432วิรยาอัญชัญจรูญ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075023544503การจัดกิจกรรมทางการตลาด61100941พรศิริอัญชัญลินดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0075024083222การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก61100482พรศิริอัญชัญขนิษฐา+เมธาวุฒิ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122472ภูมิเกียรติอัญชัญจุฑามณี 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075102522203คุณธรรม นำความรู้62100682ภูมิเกียรติอัญชัญบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074033073402สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับนิเทศศาสตร์62128551อรุโณทัยอัญชัญรดาธร 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3015122553515การบริหารจัดการภาครัฐใหม่61128662อัญชัญสุดาทิพย์ธัญวรัตน์+ผศ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121642501+ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา63100951อัญชัญสุดาทิพย์ทิวาพร2 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121633225วรรณกรรมทั่วไป63100721อัญชัญสุดาทิพย์อนันศักดิ์