หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63123251อัจฉริยะวระเดช2สิทธิชัย+ปิ่นอนงค์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015014124302cการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก61128551อัจฉริยะวระเดช2ศศิธร* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014071500104+ความจริงของชีวิต60106331อัจฉริยะจิรนันต์ธนพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014021634103การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ62100721อัจฉริยะสุเทวีพัณณิตา 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015122500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63115062อัจฉริยะสุเทวีลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014023001104cหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์63128551อัจฉริยะธนพลกฤษณ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014021632206cการจัดหมวดหมู่และการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ162100721ทัยอัจฉริยะภิรัญญา 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014021641109cปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร์63100951ทัยอัจฉริยะกณิชฑ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014023063210cการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์61128551สิรีธรอัจฉริยะกฤษณ์ 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015092561401cทักษะวิธีวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย63128881กวินวัฒน์อัจฉริยะทรณ์