หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031015108การประกันคุณภาพการศึกษา61100682ณัฐวิภานันท์อรุโณทัยจิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62103922ณัฐวิภานันท์อรุโณทัยจุฬารัตน์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500102+วิถีไทย63104032อรุโณทัยสุวัฒน์*พัชรา+ประกาศิต 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500102+วิถีไทย63104033ณัฐวิภานันท์อรุโณทัยพัชรา+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055014000114วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต62100831อรุโณทัยชุติมา*สุวิมล+ดนุพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055014000114วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต63105121อรุโณทัยชุติมา*สุวิมล+ดนุพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055011102601มวยไทย61100681อรุโณทัยชุติมา*สาคร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074033073402สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับนิเทศศาสตร์62128551อรุโณทัยอัญชัญรดาธร 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011071106cการศึกษาปฐมวัย63127212อรุโณทัยทวีวัฒน์จิตโสภิณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055011055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62103921อรุโณทัยทวีวัฒน์กันทิมา+คนึงชัย 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021085601การศึกษาแบบเรียนรวม63104881สุวัฒน์*อรุโณทัยนพเรศ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0053021101401cกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา63100681สุวัฒน์*อรุโณทัยธรรญญพร