หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076062553310+ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร60128661พัณณิตาอรรถพลอลงกต 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076014083208โภชนาการการกีฬา61100482ชูเกียรติอรรถพลเมธาวุฒิ+ธนพัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075133592221เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น62100371ชูเกียรติอรรถพลเกษม 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075133592222เศรษฐศาสตร์การเกษตร61100371ชูเกียรติอรรถพลวิชุดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075133592109เศรษฐศาสตร์จุลภาค63100371ชูเกียรติอรรถพลเพ็ญลักษณ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072082553505หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม61128661ดำรงพลอรรถพลปณัยกร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072082522203คุณธรรม นำความรู้62100371อรรถพลจรูญบูรณ์เชน 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072082522203คุณธรรม นำความรู้62102072จรูญอรรถพลบูรณ์เชน 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072082522203คุณธรรม นำความรู้62102071จรูญอรรถพลบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077071543218cการแปลเชิงธุรกิจ 260127431วิไลรัตน์อรรถพลอาสนะ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077072534301+การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา61162451สุภาพรอรรถพลเอมอร 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075083522106+การบัญชีต้นทุน62104033เอกพิสิฐอรรถพลญาณิศา+สุดาทิพย์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075081541410cพัฒนาการวรรณคดีไทย63101062อรรถพลพนิดาชุติมา3