หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104881อรพรอภิรดีทวีวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053021500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62101061อรพรนพเรศลำใย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63104882อภิรดีอรพรอภิชาติ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021091106cประวัติดนตรีไทย63100792อภิรดีอรพรสุรเชษฐ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021091106cประวัติดนตรีไทย63100791อภิรดีอรพรสุรเชษฐ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3053064094303+ทฤษฎีสมการ60106331อรพรประดิษฐ์ไพบูลย์+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053061091401หลักการโยธวาทิต60100791อรพรประดิษฐ์รุ่งอรุณ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101085601การศึกษาแบบเรียนรวม63127212สุจิราอรพรอภิญญา2 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101542408cพัฒนาการภาษาไทย63122472สุจิราอรพรคนึงชัย 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055074094407+การวิเคราะห์เชิงตัวเลข60106331อรพรจิตติมาภรณ์*เบญจมาศ