หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3053054093301+พีชคณิตนามธรรม 161106332ทองอุ่นอรธิดาไพบูลย์+ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053052500102+วิถีไทย63100791ทองอุ่นอรธิดาชุติมา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122471พนิดาอรธิดาวิสรุตม์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056011541109กวีนิพนธ์ไทย60122361อรธิดาพนิดาปิยวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053051553108การเขียนเชิงวิชาการ61104882ทิพวรรณอรธิดากันทิมา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053071065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60106331นิตยา*อรธิดาสมนึก3 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053071022601cกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิคณิตศาสตร์62122361นิตยา*อรธิดากวีสิปปวิชญ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0057034092201+ระบบจำนวน62106332ไพบูลย์+อรธิดากิตติพงษ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61104882ไพบูลย์+อรธิดาจิตติมาภรณ์* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61104881ไพบูลย์+อรธิดาจิตติมาภรณ์*