หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3042091500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63127212เมธี*อรทัยปิยวรรณ+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0042091552209ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางสังคม63127431เมธี*อรทัยจรูญ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3044082563521กฎหมายปกครอง62102262นรพลอรทัยธัญยธรณ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044081103101cกีฬาเวชศาสตร์61100682นรพลอรทัยธรรญญพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076071101402cวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกีฬา63100682อรทัยเสถียรเมธาวุฒิ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076072522203คุณธรรม นำความรู้62122472อรทัยเสถียรธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075081544409+วรรณคดีเอกของไทย62101061ลัทธกาญจน์อรทัยชัชวาลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075083544901+สัมมนาทางการตลาด60123141ลัทธกาญจน์อรทัยพรศิริ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104073340สถิติสาธารณสุข62115061อรทัยกมลวรรณ*อนุพันธ์+ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104073340สถิติสาธารณสุข62115062อรทัยกมลวรรณ*อนุพันธ์+