หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3075071543102+ลักษณะคำประพันธ์ไทย61122471อภิรดีอภิญญา2คนึงชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104881อรพรอภิรดีทวีวัฒน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63104882อภิรดีอรพรอภิชาติ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021091106cประวัติดนตรีไทย63100792อภิรดีอรพรสุรเชษฐ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021091106cประวัติดนตรีไทย63100791อภิรดีอรพรสุรเชษฐ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075094000106+การคิดและการตัดสินใจ63127431อภิรดีอนุวัฒน์อรทัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0075094083216โยคะเพื่อสุขภาพ61100481อภิรดีอนุวัฒน์ขนิษฐา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054061065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61102071สายใจ*อภิรดีวัชรินทร์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0057024092201+ระบบจำนวน61122362อภิรดีชลธิชา*กิตติพงษ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61122361อภิรดีชลธิชา*เมธี 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61122362อภิรดีชลธิชา*เมธี