หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3075071543102+ลักษณะคำประพันธ์ไทย61122471อภิรดีอภิญญา2คนึงชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63127212เอกพิชัยอภิญญา2กันทิมา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054081523102+ศาสนศึกษา60122361ดนุพลอภิญญา2ชุติมา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0074052522203คุณธรรม นำความรู้62106331อภิญญา2พรศิริธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071025301การจัดการเรียนรู้61106331อภิญญา2เอกเทศวิลาวัลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055074003202การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์60104141อภิญญา2เอกเทศพยุงศักดิ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62122362เอกพิชัยอภิญญา2นพเรศ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054111055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62122472เอกพิชัยอภิญญา2นวพล+วิสรุตม์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094112105+สถิติธุรกิจ62100261อภิญญา2ศิริกรวนัสนันท์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094112105+สถิติธุรกิจ62100371อภิญญา2ศิริกรวนัสนันท์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101094202ดนตรีไทยพื้นฐานสำหรับครู60100791อภิญญา2สุวิมลสุรเชษฐ์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101094202ดนตรีไทยพื้นฐานสำหรับครู60100792อภิญญา2สุวิมลสุรเชษฐ์