หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077064082302เวชศาสตร์การกีฬา61100482ฐิติมาอภิญญา+ธรรญญพร 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043074122104การออกแบบและพัฒนาเว็บ62100141อภิญญา+พิศาล+ชนินทร 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63100721ทัยอภิญญา+เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63100591วิรยาอภิญญา+เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63127321ทัยอภิญญา+เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100831วิรยาอภิญญา+วิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100841ทัยอภิญญา+วิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100591วิรยาอภิญญา+วิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014000106+การคิดและการตัดสินใจ63100731อภิญญา+เตชภณทิพย์สุดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042014124612cการเรียนรู้ของเครื่อง61100141อภิญญา+เตชภณวรรธนะ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043094091402cแคลคูลัส 163109831อภิญญา+พิศาล+ชูวิทย์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043094083209การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา61100482อภิญญา+พิศาล+ขนิษฐา 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014012551401การเมืองการปกครอง63102261ชัชวาลย์อภิญญา+วิไลรัตน์