หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3053064093301+พีชคณิตนามธรรม 161106331อภิชาติเบญจมาศไพบูลย์+ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053062500102+วิถีไทย63100792อภิชาติเบญจมาศชุติมา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122472อภิชาติเฉลิมพลวิสรุตม์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056021541109กวีนิพนธ์ไทย60122362อภิชาติเฉลิมพลปิยวรรณ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055034093201+ทฤษฎีเซต61106332ชนมนอภิชาติเบญจมาศ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055101025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62122582อภิชาติทิพวรรณอรธิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055101051103+จิตวิทยาวัยเด็ก61127211อภิชาติทิพวรรณจิตโสภิณ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0057034092201+ระบบจำนวน62106331ไพบูลย์+อภิชาติกิตติพงษ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61106332ไพบูลย์+อภิชาติจิตติมาภรณ์* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61106331ไพบูลย์+อภิชาติจิตติมาภรณ์*