หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3043013034501+การจัดนิทรรศการ60128551ปณตอนุวัฒน์กฤษณ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043014063106พลังงานกับสิ่งแวดล้อม61100591ปณตอนุวัฒน์ทัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043015512306cการวางแผนและการควบคุมการผลิต61100411ปณตอนุวัฒน์อรทัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014034613การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร61100841อนุวัฒน์กนกกาญจน์*ธนวรรณ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042014124501+ปัญญาประดิษฐ์61127321อนุวัฒน์กนกกาญจน์*กริชบดินทร์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077014000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104141อนุวัฒน์จุฑาสินีธีรพงศ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077012522203คุณธรรม นำความรู้62127211อนุวัฒน์จุฑาสินีธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075094000106+การคิดและการตัดสินใจ63127431อภิรดีอนุวัฒน์อรทัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0075094083216โยคะเพื่อสุขภาพ61100481อภิรดีอนุวัฒน์ขนิษฐา 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054121604cคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยี63122691อนุวัฒน์ณัฐวุฒิ2ภาภรณ์