หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054061094204การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น61100791กวีสิปปวิชญ์อนุชิตสุรเชษฐ์+เอกพิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054064124608เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ60103921กวีสิปปวิชญ์อนุชิตอนุชิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031102107cภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา62100682นพเรศอนุชิตลำใย 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031064303การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ61127211ทิพวรรณอนุชิตวิไลวรรณ* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031064303การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ60127212ทิพวรรณอนุชิตวิไลวรรณ* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011091107cทฤษฎีดนตรีไทย 163100791วิลาวัลย์อนุชิตธัญญะ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011091107cทฤษฎีดนตรีไทย 163100792วิลาวัลย์อนุชิตธัญญะ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63102261วิลาวัลย์อนุชิตอภิชาติ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056021025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62127212อนุชิตชุติมา*อภิญญา2 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056021055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62100792อนุชิตชุติมา*ทิวาพร+ชรัณ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053081072312cการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย62127212อนุชิตเฉลิมพลอภิรดี