หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015121500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104032สีหนาทสุเทวีธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100591สีหนาทสุเทวีจรูญ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100731สีหนาทสุเทวีจรูญ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014021634103การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานสารสนเทศ62100721อัจฉริยะสุเทวีพัณณิตา 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015122500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63115062อัจฉริยะสุเทวีลือศักดิ์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3072072563204cกฎหมายลักษณะครอบครัว61228881ประเสริฐสุเทวียุวดี 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3072072562311กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กฯและเยาวชน61228881ปณัยกรสุเทวีเตชิต 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075071543408+คติชนวิทยา60201061สุเทวีนริศรานลินี 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161102262สุเทวีกิตติชัยพิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161102261สุเทวีลือศักดิ์พิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012552402นโยบายสาธารณะ63102261สุเทวีลือศักดิ์ลือศักดิ์ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012552402นโยบายสาธารณะ63102262สุเทวีนนทยาลือศักดิ์ 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015112563204cกฎหมายลักษณะครอบครัว61128881วระเดช2สุเทวียุวดี 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015112551111cความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์63128661วระเดช2สุเทวีประเสริฐ+ปรารถนา