หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055111015106การศึกษาและความเป็นครู62122361สุวิมลพิทักษ์ชัยเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055112500102+วิถีไทย63122362สุวิมลพิทักษ์ชัยชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053114031101+ชีววิทยา 162104142สุวิมลณัฐกานต์สุวิมล+ดนุพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054072542301+ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์61122581สุวิมลณัฐกานต์น้ำผึ้ง 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056034094701ทฤษฎีและการประยุกต์การสอนคณิตศาสตร์60106332กฤษตยาสุวิมลเมธี+จิตติมาภรณ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62104882สุวิมลสุรเชษฐ์กวีสิปปวิชญ์+สมนึก3 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056022504901+ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น61122582สุภัทรสุวิมลชุติมา*+ชลธิชา* 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101094202ดนตรีไทยพื้นฐานสำหรับครู60100791อภิญญา2สุวิมลสุรเชษฐ์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101094202ดนตรีไทยพื้นฐานสำหรับครู60100792อภิญญา2สุวิมลสุรเชษฐ์