หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057031015108การประกันคุณภาพการศึกษา61100681ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*จิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500102+วิถีไทย63104032อรุโณทัยสุวัฒน์*พัชรา+ประกาศิต 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500102+วิถีไทย63104031ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*พัชรา+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101011112ทักษะและเทคนิคการสอนสำหรับครูประถมศึกษา61122361สุวัฒน์*น้ำผึ้งวิลาวัลย์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054101015901สัมมนาทางการศึกษา60122362สุวัฒน์*น้ำผึ้งพงษ์ศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3074045542114cเทคนิคการนำเสนอผลงาน62159531สุวัฒน์*ชนินทรปณต 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62106332ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*วิลาวัลย์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101093102ดนตรีในภูมิภาคอาเชียน60100792ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*ธัญญะ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101093102ดนตรีในภูมิภาคอาเชียน60100791ณัฐวิภานันท์สุวัฒน์*ธัญญะ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021085601การศึกษาแบบเรียนรวม63104881สุวัฒน์*อรุโณทัยนพเรศ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0053021101401cกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา63100681สุวัฒน์*อรุโณทัยธรรญญพร