หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056021015106การศึกษาและความเป็นครู62106332กุลวุฒิสุรเชษฐ์เฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056022500102+วิถีไทย63106332กุลวุฒิสุรเชษฐ์ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053071074503การจัดประสบการณ์ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวฯสำหรับเด็กปฐมวัย61127212ธันยพงศ์สุรเชษฐ์ชลิลลา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053071023648ทักษะการสอนสำหรับครูดนตรี60100792ธันยพงศ์สุรเชษฐ์เอกพิชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057011055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63104881จิตโสภิณสุรเชษฐ์อภิชาติ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011073701+การจัดและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย60127211จิตโสภิณสุรเชษฐ์อภิรดี 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057011073701+การจัดและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย60127212จิตโสภิณสุรเชษฐ์อภิรดี 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62104882สุวิมลสุรเชษฐ์กวีสิปปวิชญ์+สมนึก3 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021092102การดนตรีพื้นบ้านอีสาน61100791สุรเชษฐ์วัชระเอกพิชัย 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021092102การดนตรีพื้นบ้านอีสาน61100792สุรเชษฐ์วัชระเอกพิชัย