หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072032552302+การบริหารงานคลังและงบประมาณ61128661สุดาทิพย์สุภาพรปณัยกร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072021551121วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ62127431สุภาพรจรูญDavid* 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072023524403cรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน60104033ลัลนาสุภาพรสุภัทรษร 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072023561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63104033ลัลนาสุภาพรนนทยา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077072534301+การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา61162451สุภาพรอรรถพลเอมอร 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63262451สุภาพรกิตติชัยสิรีธร+พัณณิตา 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63202261สุภาพรสุภัทรษรสิรีธร+พัณณิตา 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63228881กิตติชัยสุภาพรสิรีธร+พัณณิตา 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62204031สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62228881สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62223251สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62222131สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62202261สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3074012564707กฎหมายที่ดิน59228881ปิยฉัตรสุภาพรวระเดช2 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075013522106+การบัญชีต้นทุน62104031สุภาพรสุภัทรษรญาณิศา 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075093541101+หลักการตลาด63100261ญาณิศาสุภาพรบังอร 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075093541101+หลักการตลาด63100371ญาณิศาสุภาพรบังอร