หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091015106การศึกษาและความเป็นครู62104882สุภัทรนวพลเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055092500102+วิถีไทย63122471สุภัทรนวพลชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053061074503การจัดประสบการณ์ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวฯสำหรับเด็กปฐมวัย61127211ดำรงฤทธิ์สุภัทรชลิลลา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053061023648ทักษะการสอนสำหรับครูดนตรี60100791ดำรงฤทธิ์สุภัทรเอกพิชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054071091201ประวัติดนตรีตะวันตก63100792สุภัทรพัชรารุ่งอรุณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61104141คนึงชัยสุภัทรวัชรินทร์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057021023646ทักษะการสอนและการสื่อสารสำหรับครูสังคมศึกษากษา61122581คนึงชัยสุภัทรชลธิชา* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056022504901+ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น61122582สุภัทรสุวิมลชุติมา*+ชลธิชา*