หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103563208การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ62100371ขนิษฐาสุภัทรษรเอกพิสิฐ 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103563208การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ62100261สุภัทรษรเตชภณเอกพิสิฐ 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103563208การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ61123251ขนิษฐาสุภัทรษรเอกพิสิฐ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072092554110cการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ60102262ปิยฉัตรสุภัทรษรกิตติชัย 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072032553405องค์การระหว่างประเทศ61102261ดรุณวรรณสุภัทรษรวิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072033574210การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวฯเพื่อเป็นรางวัล60100941ดรุณวรรณสุภัทรษรพิมพิลา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077081543218cการแปลเชิงธุรกิจ 260127432บังอรสุภัทรษรอาสนะ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077093543101+การบริหารการตลาด61123141บังอรสุภัทรษรพรศิริ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63202261สุภาพรสุภัทรษรสิรีธร+พัณณิตา 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63204031กิตติชัยสุภัทรษรสิรีธร+พัณณิตา 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62228881สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62202261สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62222131สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62204031สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072102500107อาเซียนศึกษา62223251สุภาพรสุภัทรษรกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63262451พิมพ์ลภัสสุภัทรษรวศณ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63202261วระเดช2สุภัทรษรวศณ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62223251พิมพ์ลภัสสุภัทรษรเสาวลักษ์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62204031พิมพ์ลภัสสุภัทรษรเสาวลักษ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075013522106+การบัญชีต้นทุน62104031สุภาพรสุภัทรษรญาณิศา 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072104082214cสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา62100482ดรุณวรรณสุภัทรษรธรรญญพร