หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075103573211การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ61100941นารีรัตน์*สุดาทิพย์พิชญาพร 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072032552302+การบริหารงานคลังและงบประมาณ61128662สุดาทิพย์จิตติมาปณัยกร 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072032552302+การบริหารงานคลังและงบประมาณ61128661สุดาทิพย์สุภาพรปณัยกร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072031551121วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ62127432สุดาทิพย์จิตติมาDavid* 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075053573502การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรฯ63100941สุดาทิพย์พรหมลิขิตปาริฉัตร 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075053561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63104031สุดาทิพย์พรหมลิขิตนนทยา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075031642105ประวัติศาสตร์ศิลปะ61100951สุดาทิพย์คนึงชัยกวินวัฒน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075031643302ประวัติศาสตร์กัมพูชา61100951สุดาทิพย์คนึงชัยวุฒิชัย 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3015122553515การบริหารจัดการภาครัฐใหม่61128662อัญชัญสุดาทิพย์ธัญวรัตน์+ผศ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121642501+ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา63100951อัญชัญสุดาทิพย์ทิวาพร2 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121633225วรรณกรรมทั่วไป63100721อัญชัญสุดาทิพย์อนันศักดิ์ 
1/256331 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072105564714กฎหมายก่อสร้าง61259641สิรีธรสุดาทิพย์โชคชัย 
1/256331 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103531105cการเงินธุรกิจ62223251สิรีธรสุดาทิพย์จินตนา 
1/256331 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072102533901สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น60201061สิรีธรสุดาทิพย์สิรีธร 
1/256331 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3072102561401cทักษะวิธีวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย63228881สิรีธรสุดาทิพย์ทรณ์