หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021015108การประกันคุณภาพการศึกษา60127211เอกพิชัยสุจิราจิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021015108การประกันคุณภาพการศึกษา60127212เอกพิชัยสุจิราจิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057022500102+วิถีไทย63127212เอกพิชัยสุจิราชำนาญ+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63127211เจนจิราสุจิราชนมน 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053091024605หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย61122472เจนจิราสุจิราคนึงชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056011025301การจัดการเรียนรู้61122361ธัญญะสุจิรานพเรศ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63128661ธัญญะสุจิราอภิชาติ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053041071106cการศึกษาปฐมวัย63127211รุ่งอรุณสุจิราจิตโสภิณ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053101085601การศึกษาแบบเรียนรวม63127212สุจิราอรพรอภิญญา2 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053101542408cพัฒนาการภาษาไทย63122472สุจิราอรพรคนึงชัย