หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015111500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122361สีหนาทสิรีธรชรัณ+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015111500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62128882สีหนาทสิรีธรอินทิรา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015121500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104032สีหนาทสุเทวีธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100591สีหนาทสุเทวีจรูญ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015121500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100731สีหนาทสุเทวีจรูญ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077054000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62127211ณัฐวุฒิ2สีหนาทภาภรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077052534508การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯชุมชน61162451ณัฐวุฒิ2สีหนาทอานนท์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015072500107อาเซียนศึกษา62100261สีหนาทปิ่นอนงค์กวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015072500107อาเซียนศึกษา62122131สีหนาทปิ่นอนงค์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021551146cการฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127432รัตตัญญูสีหนาทDavid* 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012021551143cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127432รัตตัญญูสีหนาทMarita