หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015111500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122361สีหนาทสิรีธรชรัณ+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015111500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62128882สีหนาทสิรีธรอินทิรา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074051571116ระบบเสียงภาษาจีนกลาง63101062สิรีธรเอกพิสิฐจุฑาสินี 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074051571116ระบบเสียงภาษาจีนกลาง63101061สิรีธรเอกพิสิฐจุฑาสินี 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075101544420การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์62127981ทิฆัมพรสิรีธรปิ่นอนงค์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015081571208การอ่านและการเขียนภาษาจีน 260127981ดวงจันทร์สิรีธรLiang 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072032500107อาเซียนศึกษา62100371สิรีธรสิทธิชัยกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072032500107อาเซียนศึกษา62100941สิรีธรจันทกานต์กวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072031543433ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น62101061สิรีธรสิทธิชัยชัชวาลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072031543433ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น62101062สิรีธรจันทกานต์ชัชวาลย์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075102553206ระบบรัฐสภาไทย61202261พัณณิตาสิรีธรสุเทวี 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014023063210cการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์61128551สิรีธรอัจฉริยะกฤษณ์ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014052551401การเมืองการปกครอง63102262สิรีธรภูมิเกียรติสุรศักดิ์ 
1/256331 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072102533901สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น60201061สิรีธรสุดาทิพย์สิรีธร 
1/256331 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103531105cการเงินธุรกิจ62223251สิรีธรสุดาทิพย์จินตนา 
1/256331 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072105564714กฎหมายก่อสร้าง61259641สิรีธรสุดาทิพย์โชคชัย 
1/256331 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3072102561401cทักษะวิธีวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย63228881สิรีธรสุดาทิพย์ทรณ์