หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077015501201cการจัดการอุตสาหกรรม63159641นริศราสิริพรกนกกาญจน์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077015501201cการจัดการอุตสาหกรรม63100411นริศราสิริพรกนกกาญจน์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3077013612501การตลาดระหว่างประเทศ61100261นริศราสิริพรศิริกร+ฐิติมา 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024123722เว็บเซอร์วิสและสถาปัตกรรมเชิงบริการ61100141ณัฐวุฒิ2สิริพรชนินทร 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042025512305cการศึกษาการทำงาน62100411ณัฐวุฒิ2สิริพรอนุวัฒน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043114021126เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน62100841จีระนันท์สิริพรจิรนันต์+พงศธร* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043113604106การวางแผนและการควบคุมการผลิต60109831จีระนันท์สิริพรอรทัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043025073703หลักการวิเคราะห์อาหาร61100841สิริพรกนิษฐาจิรนันต์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054032607จุลชีววิทยา62100731จิรายุสิริพรสิริพร+จีระนันท์+ธนวรรณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054032607จุลชีววิทยา62100841จิรายุสิริพรสิริพร+จีระนันท์+ธนวรรณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044055543707ออกแบบกราฟฟิกสิ่งพิมพ์62159531จิรายุสิริพรกมลวรรณ* 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044055543707ออกแบบกราฟฟิกสิ่งพิมพ์61159531จิรายุสิริพรกมลวรรณ* 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043105561603กลศาสตร์วิศวกรรม62109831พงศธร*สิริพรทิพย์สุดา