หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62100681สิริกัลยา*เมธีปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053032500102+วิถีไทย63100682สิริกัลยา*เมธีชุติมา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055084091401+แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 163106332นิตยา*สิริกัลยา*ทองอุ่น+ไพบูลย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055081554103ภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น60104882นิตยา*สิริกัลยา*ทิวาพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111011112ทักษะและเทคนิคการสอนสำหรับครูประถมศึกษา61122362ปิยวรรณสิริกัลยา*วิลาวัลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057012000116cสุนทรียภาพของชีวิต60122581เมธีสิริกัลยา*ธัญญะ+วัชระ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057012000116cสุนทรียภาพของชีวิต60122582เมธีสิริกัลยา*ธัญญะ+วัชระ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน60102072สมนึก3สิริกัลยา*ชนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62100721สมนึก3สิริกัลยา*ชนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน60102071สมนึก3สิริกัลยา*ชนิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62106331นพเรศสิริกัลยา*วิลาวัลย์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053081641206อารยธรรมโลก63122581สิริกัลยา*นวพลธันยพงศ์