หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015091500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104882สิทธิชัยปิ่นอนงค์นวพล+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015091500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน63122691สิทธิชัยปิ่นอนงค์อินทิรา* 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015091500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน63162451สิทธิชัยปิ่นอนงค์อินทิรา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072061541110การวิเคราะห์คำและข้อความในภาษาไทย62101062ณัฏฐิยาสิทธิชัยนลินี 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072061574102ภาษาจีนระดับสูง60127981ณัฏฐิยาสิทธิชัยจุฑาสินี+อาจารย์จีน 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075014000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62106331พนารัตน์สิทธิชัยภาภรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075012522203คุณธรรม นำความรู้62122581พนารัตน์สิทธิชัยธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072032500107อาเซียนศึกษา62100371สิรีธรสิทธิชัยกวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072031543433ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น62101061สิรีธรสิทธิชัยชัชวาลย์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น61127981สิทธิชัยพัณณิตาอินทิรา* 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น61127982สิทธิชัยกิจติพงษ์อินทิรา*