หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053114034502+เทคนิคทางชีววิทยา61104142ชำนาญสายใจ*สุวิมล+ดนุพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053114034502+เทคนิคทางชีววิทยา61104141ชำนาญสายใจ*สุวิมล+ดนุพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63127211สายใจ*เอกเทศกันทิมา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3075111554709การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ60104881สายใจ*นริศราทวีวัฒน์+พิมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3075111554709การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ60104882สายใจ*นริศราทวีวัฒน์+พิมล 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075113561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63122131สายใจ*นริศราจิตติมา 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075113561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63100371สายใจ*นริศราจิตติมา 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075113561204+ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ63123141สายใจ*นริศราจิตติมา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031011104+การประถมศึกษา63122362ทิพวรรณสายใจ*พงษ์ศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63115062สายใจ*ดนุพลชนมน 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63115061สายใจ*อุดมพันธ์ชนมน 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054061065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61102071สายใจ*อภิรดีวัชรินทร์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055031091302cภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี62100791จริยา*สายใจ*ทิวาพร