หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024123405การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ61100141โชติรสสายันห์วันวิสาข์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042025503106cเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์63100411โชติรสสายันห์ณัฐวุฒิ2 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072092554110cการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ60102261ปิยฉัตรสายันห์กิตติชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084083202กีฬาเพื่อสุขภาพ61104141พงศธร*สายันห์เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0044082500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63127431พงศธร*สายันห์ณัฐศรันย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104000106+การคิดและการตัดสินใจ62102262จิรนันต์สายันห์พิศาล+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043105514104วัสดุวิศวกรรม62109831จิรนันต์สายันห์โชติรส 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075073563119การพัฒนาบุคลิกภาพ62122131โชติรสสายันห์นนทยา