หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053081035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62100682กิตติพงษ์สมนึก3ปาวีณา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053051642307ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้61122581ชลิลลาสมนึก3ธันยพงศ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055114093201+ทฤษฎีเซต61106331สมนึก3รุ่งอรุณเบญจมาศ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055111102601มวยไทย61100682สมนึก3รุ่งอรุณสาคร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62100721สมนึก3สิริกัลยา*ชนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน60102071สมนึก3สิริกัลยา*ชนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน60102072สมนึก3สิริกัลยา*ชนิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053081065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60106332กวีสิปปวิชญ์สมนึก3สมนึก3 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053081022601cกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิคณิตศาสตร์62122362กวีสิปปวิชญ์สมนึก3กวีสิปปวิชญ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031085601การศึกษาแบบเรียนรวม63104882สมนึก3ชนมนนพเรศ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0053031101401cกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา63100682สมนึก3ชนมนธรรญญพร