หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63115062ศุภชัยพัฒนพงษ์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63115061ศุภชัยพัฒนพงษ์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084021119เคมีพื้นฐาน63109831ศุภชัยกฤษฎารัตน์วิมลศิริ+พนารัตน์+พงศธร* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044084022520cชีวเคมีทั่วไป63100482ศุภชัยกฤษฎารัตน์ทัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042084022622cเคมีวิเคราะห์62100591ศุภชัยภาภรณ์จิรนันต์+พงศธร* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042085561302cงานไม้61159641ศุภชัยภาภรณ์โชคชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054000106+การคิดและการตัดสินใจ63128881ปรานีศุภชัยจิรายุ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014022313cเคมีอินทรีย์ทั่วไป62100591อุรารัตน์ศุภชัยทัย+จิรายุ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042015513106cระบบการบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม62100411อุรารัตน์ศุภชัยณัฐวุฒิ2 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3044082553404การวางแแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์61102261ศุภชัยปรารถนาณัฐศรันย์ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3044082553404การวางแแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์61102262ศุภชัยธรรญญพรณัฐศรันย์