หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100791ศิริวุฒิวุฒิชัยพัชรา+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100792ศิริวุฒิวศณพัชรา+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012021500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62128661ศิริวุฒิวุฒิชัยอินทิรา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015042532401บทบาทหญิงชายในงานพัฒนาชุมชน61127982ศิริวุฒิวศณเสถียร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015041631307cบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น63100721ศิริวุฒิวศณพัณณิตา 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015041642106cประวัติศาสตร์อีสาน63100951ศิริวุฒิวศณศิริวุฒิ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104031กวินวัฒน์ศิริวุฒิเสาวลักษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072092522203คุณธรรม นำความรู้62104031กวินวัฒน์ศิริวุฒิบูรณ์เชน 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072092522203คุณธรรม นำความรู้62104033ศิริวุฒิปาริฉัตรบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015013044403+การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง61128551ทิวาพร2ศิริวุฒิรดาธร 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015011571107+ภาษาจีนระดับต้น 163127982ทิวาพร2ศิริวุฒิวิภาวดี 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072062533106เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน61162451ทิวาพร2ศิริวุฒิเสถียร