หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077091551124ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน61127432ณัฐกรศิริกรธัญญทิพย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076043592223เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร61100371ศิริกรกนิษฐาเพ็ญลักษณ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076043613602การจัดการการขนส่งกำลังบำรุงระหว่างประเทศ61100261ศิริกรกนิษฐาณฐพงศ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075124000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100791ศิริกรกิจติพงษ์ลัทธกาญจน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075122522203คุณธรรม นำความรู้62103921ศิริกรกิจติพงษ์บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075051642710ประวัติศาสตร์ภูมิสังคมวัฒนธรรมในอีสานใต้62100951ศิริกรดนุพลศิริวุฒิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075053593229เศรษฐศาสตร์การจัดการ61100371ศิริกรพิทักษ์ชัยเกษม 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075053534203การจัดการการลงทุน62100371ศิริกรพิทักษ์ชัยกาญจน์เกล้า 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3074012533319ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก61122581ศิริกรลัทธกาญจน์เกษม 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0074011551615cอังกฤษธุรกิจ61123251ศิริกรลัทธกาญจน์วนัสนันท์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0074011551615ภาษาอังกฤษธุรกิจ61122131ศิริกรลัทธกาญจน์วนัสนันท์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094112105+สถิติธุรกิจ62122131อุมาพร*ศิริกรวนัสนันท์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094112105+สถิติธุรกิจ62100261อภิญญา2ศิริกรวนัสนันท์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094112105+สถิติธุรกิจ62100371อภิญญา2ศิริกรวนัสนันท์