หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100261เสถียรศศิธร*สิทธิชัย+ปิ่นอนงค์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100371เสถียรศศิธร*สิทธิชัย+ปิ่นอนงค์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122131เสถียรศศิธร*สิทธิชัย+ปิ่นอนงค์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014011500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62115061เสถียรศศิธร*Marita 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015081500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63103922ยุวดีศศิธร*วศณ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน61100732ยุวดีศศิธร*จรูญ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน61100731ยุวดีศศิธร*จรูญ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074061643109ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย60100951ศศิธร*วีระชาติทิวาพร2 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0074062522203คุณธรรม นำความรู้62106332ศศิธร*วีระชาติธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014052500107อาเซียนศึกษา62104881ศศิธร*ชัชวาลย์วุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014051551141cไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127431ศศิธร*ชัชวาลย์จรูญ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015071573305ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน63127981ศศิธร*วีระชาติวีระชาติ