หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100791ศิริวุฒิวุฒิชัยพัชรา+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012021500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62128661ศิริวุฒิวุฒิชัยอินทิรา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014021561118cภาษาญี่ปุ่น 362105121จุฑาสินีวุฒิชัยKitahara 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014021500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100141จุฑาสินีวุฒิชัยจรูญ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072102553405องค์การระหว่างประเทศ61102262ทิวาพร2วุฒิชัยวิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072103563602การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์60123251ทิวาพร2วุฒิชัยพนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015021564722cวิวัฒนาการของตัวอักษรคันจิ63105121วุฒิชัยภาวดีKitahara 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015021571107+ภาษาจีนระดับต้น 163127981วุฒิชัยภาวดีวิภาวดี 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015081571210cการอ่านและการเขียนภาษาญี่ป่น 262105121วุฒิชัยธนพลพรเทพ