หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104141วีระชาติบูรณ์เชนคนึงชัย+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104142วีระชาติบูรณ์เชนคนึงชัย+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012011500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62109831วีระชาติบูรณ์เชนMarita 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014062532401บทบาทหญิงชายในงานพัฒนาชุมชน62162451วีระชาติภาวดีเสถียร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014061552111ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน60127432วีระชาติภาวดีอินทิรา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074061643109ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย60100951ศศิธร*วีระชาติทิวาพร2 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0074062522203คุณธรรม นำความรู้62106332ศศิธร*วีระชาติธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014072500107อาเซียนศึกษา62104142จุฑาสินีวีระชาติวุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014071544104ภาษากับสังคม60101062จุฑาสินีวีระชาติปิ่นอนงค์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015071573305ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน63127981ศศิธร*วีระชาติวีระชาติ