หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075022553205สันติศึกษา60102262วิไลรัตน์ญาณิศาวิชชุดา 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075024002103cจริยธรรมและกฏหมายทางเทคโนโลยสารสนเทศ60123251วิไลรัตน์ญาณิศาพนิดา 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075024002103cจริยธรรมและกฏหมายทางเทคโนโลยสารสนเทศ63100141วิไลรัตน์ญาณิศาพนิดา 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3042092562505กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง60128661วารีวิไลรัตน์ธัญยธรณ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042094072516การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น61115061วารีวิไลรัตน์ปรานี 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015102562412+กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท60128882จันทกานต์วิไลรัตน์ทรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0015102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63109831จันทกานต์วิไลรัตน์ลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077071543218cการแปลเชิงธุรกิจ 260127431วิไลรัตน์อรรถพลอาสนะ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075012562308กฎหมายอาญา 162202261ธัญยธรณ์วิไลรัตน์ณัฐวัฒน์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075012563507กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง61228881ธัญยธรณ์วิไลรัตน์ภัควัตร 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075132553501การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ61228661ทรณ์วิไลรัตน์ประจวบ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3014012563517กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 161128661วิไลรัตน์จีระนันท์พิมพ์ลภัส+ณัฐวัฒน์ 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014072553515การบริหารจัดการภาครัฐใหม่61128661กริชบดินทร์วิไลรัตน์ธัญวรัตน์+ผศ