หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054071094204การซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น61100792วิสรุตม์นิตยาสุรเชษฐ์+เอกพิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054074124608เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ60103922วิสรุตม์นิตยาอนุชิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053041055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63122581กันทิมาวิสรุตม์ชนิดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053041541101+คำและสำนวนไทย63122472กันทิมาวิสรุตม์ปิยวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3053074094303+ทฤษฎีสมการ60106332นิตยา*วิสรุตม์ไพบูลย์+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053071091401หลักการโยธวาทิต60100792นิตยา*วิสรุตม์รุ่งอรุณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055081065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60127212ฟ้าวิสรุตม์อรพร+ชลิลลา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055081055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62102071ฟ้าวิสรุตม์นวพล+สายใจ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055061091302cภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี62100792พิมลวิสรุตม์ทิวาพร