หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075041500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63102072ภูมิเกียรติวิลาวัลย์อุดมพันธ์+สิทธิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100591อินทิรา*วิลาวัลย์David* 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100721อินทิรา*วิลาวัลย์David* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055031023608+พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา60122582ทิวาพรวิลาวัลย์นันทพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077064000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62127212เดชณรงค์วิลาวัลย์ภาภรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077064122703ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล61123251เดชณรงค์วิลาวัลย์นริศรา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011091107cทฤษฎีดนตรีไทย 163100791วิลาวัลย์อนุชิตธัญญะ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055011091107cทฤษฎีดนตรีไทย 163100792วิลาวัลย์อนุชิตธัญญะ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055012500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63102261วิลาวัลย์อนุชิตอภิชาติ 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054104022203เคมีอนินทรีย์61104141วิลาวัลย์พิทักษ์ชัยมัสติกา 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054101543112cการพัฒนาทักษะการอ่าน62122471วิลาวัลย์พิทักษ์ชัยปิยวรรณ