หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044055541118cวาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม60100791ปรานีวิรยาเมธี* 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0043091552209ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางสังคม63127432วิรยาอัญชัญจรูญ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3045015543122cภาพพิมพ์61159531วิรยาโชคชัยเมธี* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63109831วิรยาทัยเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043104083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63100591วิรยาอภิญญา+เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100591วิรยาอภิญญา+วิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100831วิรยาอภิญญา+วิไลรัตน์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0043102500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100731ทัยวิรยาวิไลรัตน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-11.3043114011318ฟิสิกส์พื้นฐาน63100591วิรยาพัฒนพงษ์โชติรส+อนุวัฒน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-11.3043114011318ฟิสิกส์พื้นฐาน63100841วิรยาพัฒนพงษ์โชติรส+อนุวัฒน์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043115643120เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม61109831วิรยาพัฒนพงษ์ทิพย์สุดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042094083209การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา61100481วิรยาทัยขนิษฐา 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014002702แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์63100731วิรยาพัฒนพงษ์ณัฏฐ์พัชร์+ทิพย์สุดา+ณัฐกร 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014002702แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์62100591วิรยาพัฒนพงษ์ณัฏฐ์พัชร์+ทิพย์สุดา+ณัฐกร