หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015121500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63106332วิมลศิริจันทกานต์ชรัณ+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042035503106cเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์63159531วิมลศิริทิพย์สุดากมลวรรณ* 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072082552504ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย61102262วิมลศิริราชิตกิตติชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076064000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62103922เมธี*วิมลศิริอัฐพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076062522203คุณธรรม นำความรู้62122471เมธี*วิมลศิริธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3077033563111+การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก61122131วิมลศิริลินดาลัลนา 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3077033612402การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ61100261วิมลศิริลินดาศิริกร+ณฐพงศ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054071065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61102072ชลธิชา*วิมลศิริวัชรินทร์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075021552113การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์61127432ณัฏฐ์พัชร์วิมลศิริMarita