หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012031500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104033วิภาวดีวศณชัชวาลย์+สิทธิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043115072419เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม60100841ธนพลวิภาวดีจีระนันท์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043113604408การขนถ่ายวัสดุ61109831ธนพลวิภาวดีณัฐกร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014011500104+ความจริงของชีวิต60106332เสถียรวิภาวดีธนพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014011552111ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน60127431เสถียรวิภาวดีอินทิรา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075024000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62106332วิภาวดีวศณภาภรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075022522203คุณธรรม นำความรู้62100941วิภาวดีวศณบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014062500107อาเซียนศึกษา62104882วิภาวดีบูรณ์เชนวุฒิชัย+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014061544104ภาษากับสังคม60101061วิภาวดีบูรณ์เชนปิ่นอนงค์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015051573305ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน63127982อานนท์วิภาวดีวีระชาติ