หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072084072605การบริหารงานสาธารณสุข60115061วิชชุดาธัญยธรณ์ธนพัฒน์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072084072605การบริหารงานสาธารณสุข60115062วิชชุดาพงศธร*ธนพัฒน์ 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0072082553501การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ61128662วิชชุดาพงศธร*ประจวบ 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0072082553501การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ61128661วิชชุดาธัญยธรณ์ประจวบ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015111500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63102072วิชชุดาโพธิ์พงศ์วศณ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015111500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63102071วิชชุดาโพธิ์พงศ์วศณ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0015112563515กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 161128881วิชชุดาโพธิ์พงศ์ยุวดี 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012562309กฎหมายอาญา 262102261วิชชุดาภัควัตรยุวดี 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100141วิชชุดาณัฐกรลือศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100411วิชชุดาณัฐกรลือศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012500113cสิทธิและหน้าที่พลเมือง63100482ลือศักดิ์วิชชุดาลือศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015102500107อาเซียนศึกษา62103922ธัญญทิพย์วิชชุดากวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0015102563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60128662ธัญญทิพย์วิชชุดาธัญยธรณ์ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075052534301+การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา60262451ณัชฐปกรณ์วิชชุดาเอมอร 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0074012564702กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค59228881กิตติชัยวิชชุดายุวดี 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63204031วระเดช2วิชชุดาวศณ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63228881วระเดช2วิชชุดาวศณ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62222131วระเดช2วิชชุดาเสาวลักษ์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62228881วระเดช2วิชชุดาเสาวลักษ์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0072104000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62202261วระเดช2วิชชุดาเสาวลักษ์ 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3012012561208กฎหมายลักษณะหนี้62128881ธัญยธรณ์วิชชุดายุวดี 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012553602การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ62102261ธัญยธรณ์วิชชุดาสุเทวี