หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053071035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62103921ชัชวาลย์วารีจุฬารัตน์ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3042092562505กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง60128661วารีวิไลรัตน์ธัญยธรณ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042094072516การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น61115061วารีวิไลรัตน์ปรานี 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044064083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63101062วารีขนิษฐาเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044065541706cองค์ประกอบศิลป์60100792วารีขนิษฐาเมธี* 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034000106+การคิดและการตัดสินใจ63100951ณัฏฐ์พัชร์วารีณัฐกร 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042034124509การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์61127321ณัฏฐ์พัชร์วารีอุรารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044084081212cกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา63100482ทิพย์สุดาวารีธรรญญพร 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044084081214cวิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น63100481ทิพย์สุดาวารีขนิษฐา 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072093591113cหลักเศรษฐศาสตร์62104031วารีพิศาล+เพ็ญลักษณ์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072093591113cหลักเศรษฐศาสตร์62104032วารีพิศาล+เพ็ญลักษณ์