หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042074124404การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์61127321วรายุทธวันวิสาข์พิศาล 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075073307การประกันคุณภาพอาหาร61100841วรายุทธวันวิสาข์จิรายุ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042074083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63128551วันวิสาข์ปฏิมากรเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075072414การแปรรูปอาหาร 162100841วันวิสาข์ปฏิมากรธนวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042074022623cปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์62100591เมธาวุฒิวันวิสาข์จิรนันต์+พงศธร* 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0044082563522cกฎหมายปกครอง 161128881วรรธนะวันวิสาข์ธัญยธรณ์+ณัฐธนนธ์ 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3044082552307การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น62102261นิโรธวันวิสาข์วิชชุดา 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น62105121วันวิสาข์ธีรพงศ์อินทิรา* 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012553204ชนชั้นนำ โครงสร้างอำนาจ ผู้นำ และอำนาจฯทางการเมือง61102262วันวิสาข์ปฏิมากรกิตติชัย