หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091015108การประกันคุณภาพการศึกษา60122362ชนมนวัชรินทร์เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091015108การประกันคุณภาพการศึกษา60122361ชนมนวัชรินทร์เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053092500102+วิถีไทย63103921ชนมนวัชรินทร์ชุติมา* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053092500102+วิถีไทย63103922ชนมนวัชรินทร์ชุติมา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056014000112ประวัติและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์63104141วัชรินทร์จิตติมาภรณ์*มัสติกา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056011015901สัมมนาทางการศึกษา60104881วัชรินทร์จิตติมาภรณ์*กันทิมา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021011104+การประถมศึกษา63122361กวีสิปปวิชญ์วัชรินทร์พงษ์ศักดิ์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053111553108การเขียนเชิงวิชาการ61104881กวีสิปปวิชญ์วัชรินทร์กันทิมา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62122361วัชรินทร์อินทิรา*นพเรศ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054101055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62122471วัชรินทร์อินทิรา*นวพล+วิสรุตม์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053061094301หลักการสอนดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน60100792วัชรินทร์จุฬารัตน์เอกพิชัย