หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056031015106การศึกษาและความเป็นครู62122362กฤษตยาวัชระเฉลิมพล 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056032500102+วิถีไทย63122582กฤษตยาวัชระชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053041500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104141จิตโสภิณวัชระทวีวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3053044091401+แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 163127321จิตโสภิณวัชระทองอุ่น 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053044123203การพัฒนาระบบไร้สาย60103921จิตโสภิณวัชระอนุชิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053044123203การพัฒนาระบบไร้สาย60103922จิตโสภิณวัชระอนุชิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057034000114วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต63100481วัชระดำรงฤทธิ์สุวิมล+ดนุพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057034000114วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต63100482วัชระกุลวุฒิสุวิมล+ดนุพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053044061101+พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม63104141จิตโสภิณวัชระสุวิมล+ดนุพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053042500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน62159531จิตโสภิณวัชระชนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053042500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63100591จิตโสภิณวัชระชนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053042500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63127321จิตโสภิณวัชระชนิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053042500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63159641จิตโสภิณวัชระชนิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077064083114เทคนิคการโค้ชกีฬา และโปรแกรมการฝึก61100482พงศธร*วัชระวารี 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021092102การดนตรีพื้นบ้านอีสาน61100791สุรเชษฐ์วัชระเอกพิชัย 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021092102การดนตรีพื้นบ้านอีสาน61100792สุรเชษฐ์วัชระเอกพิชัย