หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012031500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104032ทิวาพร2วศณชัชวาลย์+สิทธิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012031500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104033วิภาวดีวศณชัชวาลย์+สิทธิชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100792ศิริวุฒิวศณพัชรา+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012031500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62128881จรูญวศณอินทิรา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015042532401บทบาทหญิงชายในงานพัฒนาชุมชน61127982ศิริวุฒิวศณเสถียร 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015041642106cประวัติศาสตร์อีสาน63100951ศิริวุฒิวศณศิริวุฒิ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015041631307cบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น63100721ศิริวุฒิวศณพัณณิตา 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075024000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62106332วิภาวดีวศณภาภรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075022522203คุณธรรม นำความรู้62100941วิภาวดีวศณบูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072072500107อาเซียนศึกษา62122362โชคชัยวศณกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072071542108ภาษากับการคิด61101061โชคชัยวศณสิรีธร 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075031551125ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและงานสำนักงาน61227431บูรณ์เชนวศณอินทิรา* 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075052533405การพัฒนา การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ฯผู้สูงอายุ60262451ณัชฐปกรณ์วศณเสถียร 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3076013524403cรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน60204031เสถียรวศณสุภัทรษร 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076012554910cสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์60228661เสถียรวศณประจวบ 
1/256327 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015102561401cทักษะวิธีวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย63128882วศณกฤษณ์ทรณ์