หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042074124404การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์61127321วรายุทธวันวิสาข์พิศาล 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075073307การประกันคุณภาพอาหาร61100841วรายุทธวันวิสาข์จิรายุ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63127981วรายุทธกริชบดินทร์เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042015003501การจัดการธุรกิจการเกษตร60100731วรายุทธกริชบดินทร์ณัฏฐิยา 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042015003501การจัดการธุรกิจการเกษตร60100732วรายุทธกริชบดินทร์ณัฏฐิยา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072082500107อาเซียนศึกษา62127211วรายุทธกริชบดินทร์กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072081553204การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์62127431วรายุทธกริชบดินทร์Marita 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3077022551303กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์63102262วรายุทธณัฐกานต์วิชชุดา 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042035073504+เคมีอาหาร 161100841จิรายุวรายุทธพนารัตน์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042035072308มาตรฐานและกฎหมายอาหาร61100841จิรายุวรายุทธพนารัตน์